Játékszabályzat- „Harcolj az egészségedért! ”- Keresd, rakd össze, küld el és nyerj!

2021.06.08.

Játékszabályzat- „Harcolj az egészségedért! ”- Keresd, rakd össze, küld el és nyerj!

Játsz és nyerj! GASTROYAL TÁMOGATÁSÁVAL!

Nyertesek: (privátban kérek telefonszámot tőletek!)
-Szilfai Ágnes
-Neumann Andrea
-Lukács Katalin

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat az AC-SINUS SE (Székhely: 1149 Budapest, Fráter György utca 31.) (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartotthttps://www.karatezuglo.hu/ weboldal, a , https://www.facebook.com/acsinusse, AC-SINUS SE Online edzései zárt csoport Facebook oldalakon futó „hírfolyambeli” és https://www.instagram.com/acsinusse/ játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék célja

A játék célja, hogy a Játékosok megismerkedjenek egy japán bölcselettel (karate tanítással), és meglátogassák az egyesület megjelenéseit a Szervező által az AC-SINUS SE brand neve alatt.
A Játékosok által beküldött helyes megfejtések között a Szervező sorsolást szervez a https://www.facebook.com/klima.zsuzsanna/ oldalon. A sorsolás eredményeképp 3fő nyer és választhat a Szervező támogatói ajándékából a GASTROYAL étrendből.

4. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2021.06.08.-2021. 06. 15., 10.00 óra

Nyertesek száma: 3

Nyeremény: Mindhárom díj egy-egy, a nyertes választása szerinti menü 1 hétre, hétfőtől péntekig az alábbiak közül:

1.Villámgyors 1 hetes (7 napos) BIKINI DIÉTA - 22.990
2.Mentes (1200 kalória) egésznapos fogyókúrás étrend27300 Ft;

3.Hagyományos ebéd menü H-P ig( 8690 Ft;)

az aktuális étlapokon rendelhető kínálatból, a Gastroyal szállítási területére történő kiszállítással.

A szállítási területek listája http://www.gastroyal.hu/informaciok/megrendelesszallitas oldalon megtekinthető, vagy telefonon, ügyfélszolgálati időben (hétfő-péntek: 8h-16h, szombat: zárva, vasárnap: 10h-12h) megérdeklődhető.

Eredményhirdetés: 2020.06.15. 18:00 óra ÉLŐ LIVE A KLIMA ZSUZSANNA facebook oldalamon.

A játék menete: 4 soros verset kell összerakni amit 4 felületen találtok meg.

1. https://www.karatezuglo.hu/

2. https://www.facebook.com/acsinusse,

3. AC-SINUS SE Online edzései zárt csoport

4. https://www.instagram.com/acsinusse/

Amennyiben megtaláltátok a 4 soros verset el kell nekem küldeni a helyes megfejtést az ac.sinus.zuglo@gmail.com - email címre. A levél tárgya legyen a JÁTÉK!

A Játékfelhívást mind a http://www.karatezuglo.hu oldalon, mind AC-SINUS SE Online edzései zárt csoport -ban meg fogjuk osztani, és az egyesület levelezőrendszerén keresztül küldött hírlevélben közzétesszük.

5. Nyeremények, nyertesek

A Játékosoknak a 4. pontban részletezett nyeremény kerül átadásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket a játék során megadott emailcímen és/vagy telefonszámon értesítjük legkésőbb az eredményhirdetésre megjelölt időpontot követő 24 órán belül. Pótnyertes sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

- ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;

- ha az értesítés után a megszabott időben nem veszi át a nyereményt

- ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

- jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;

6. Nyertes értesítése

A Nyertessel emailen vagy telefonon keresztül vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben egy Nyertessel 5 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, az a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a Nyertes ennek nem tesz eleget, jogosulatlanná válhat nyereményére.

7. Nyeremény átvétele

A nyereményt a Nyertes által megadott szállítási címre a Szervező szállítja ki. A kiszállítás részleteit minden Nyertessel e-mailben vagy kérésére az általa rendelkezésre bocsátott telefonszámon egyeztetjük. A Nyertes köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

8. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen átvételéből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem

9.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzat 3. pontjában részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, adószám), a Szervező a nyeremény átvétele céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.2. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán.

9.2. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.3. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

9.3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Játékos Személyes Adatait a játékban való részvétel, a játék 3. pontban meghatározott célja illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége : AC-SINUS SE (Székhely: 1149 Budapest, Fráter György utca 31.Adószám: 18086395-1-42).

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

11. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

vissza