AC-SINUS SE adatkezelési szabályzat:

Adatkezelési nyilatkozat 18 éven aluliak részére:

Adatkezelési nyilatkozat felnőtt tagok részére:

Edzőtábori adatkezelési nyilatkozat 18 éven aluliak részére:

Az adatkezelő adatai:

 
 • név: AC-SINUS Harcművészeti Sportegyesület
 • székhely: 1149 Budapest, Fráter György u. 31. II. em. 7.
 • nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék,
 • nyilvántartási szám: 01-02-0007624,
 • adószám: 18086395-1-42
 • képviseli: Klima Zsuzsanna elnök,
 • e-mailcím: klima.zsuzsa@gmail.com, kalandostabor@gmail.com  
 • a továbbiakban: Adatkezelő.
Az adatkezelés célja, köre, címzettje, időtartama
Az Adatkezelő a karate oktatási tevékenységével kapcsolatban alapvetően olyan személyes adatokat kezel, amelyek szükségesek az Adatkezelő által szervezett programokkal kapcsolatos szerződések létrehozásához és teljesítéséhez, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz.
A személyes adatok különleges kategóriáinak, úgymint a táborozásban, versenyen, edzésen résztvevő gyermek egyes egészségügyi adatainak (a gyermek megfelelő egészségügyi állapotának igazolására szolgáló nyilatkozat adatai, továbbá ételérzékenység/gyógyszerérzékenység/allergia adatok) kezelése ugyancsak a karate oktatásra vonatkozóan létrejött szerződés teljesítéséhez szükségesek. 
Az Adatkezelő ezen felül a törvényes képviselők kapcsolattartási adatait - külön hozzájárulás esetén - a tevékenységére vonatkozó ajánlatokról, hirdetésekről, valamint az általa szervezett vagy szponzorált rendezvényekről szóló tájékoztatások céljából kezeli.
Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a karate oktatással kapcsolatos marketing célú tájékoztatások, hirdetések céljából a karate oktatásban résztvevő gyermekekről kizárólag az arra jogosult (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozata alapján, a nyilatkozatban meghatározott célból, módon és időtartamban készít és kezel a résztvevők képmását és/vagy hangfelvételét tartalmazó fénykép- és/vagy videofelvételeket. 
Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok megadása az Adatkezelő részére mindenkor önkéntes, de meghatározott adatok megadása hiányában, vagy az adatok pontatlansága esetén lehetséges, hogy az Adatkezelő nem lesz képes a megfelelő szerződés létrehozására, teljesítésére és/vagy kapcsolattartásra, ezért szükséges az Adatkezelő által kért adatoknak mindenkor pontos és hiánytalan megadása.
Az Adatkezelő karate oktatási tevékenységével kapcsolatban kezelt személyes adatok a weboldal jelentkezési felületét (űrlap) kitöltő, vagy az ott megadott egyéb kapcsolattartási eszközök útján jelentkező természetes személyektől származhatnak. Tekintettel arra, hogy a karate oktatásban vannak 16. életévét be nem töltött gyermekek, amelyek személyes adataikat, illetve az adatkezeléshez való hozzájárulást az Adatkezelő részére kizárólag a törvényes képviselő, a szülői felügyeleti jog gyakorlója adhatja meg.
 
A személyes adat megadásával a személyes adatot közlő természetes személy szavatol azért, hogy a megadott személyes adatoknak az Adatkezelő részére történő rendelkezésre bocsátása jogszerű, az adatok megadásához megfelelő jogcímmel és jogalappal rendelkezik, továbbá, hogy az adatok valósak, pontosak és hatályosak.
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kategóriái:
 • a karate edzésen résztvevő gyermek  és felnőtt személyazonosító adatai: születési név, anyja neve, születési helyi/idő, lakcím, TAJ-szám
 • a karate programokon résztvevő gyermek és felnőtt személyazonosító adatai: születési név, anyja neve, születési helyi/idő, lakcím, TAJ-szám
 • a táborozásban résztvevő gyermek személyazonosító adatai: születési név, anyja neve, születési helyi/idő, lakcím, TAJ-szám
 • a karate versenyeken résztvevő gyermek személyazonosító adatai: születési név, anyja neve, születési helyi/idő, lakcím, TAJ-szám
 • kapcsolattartási adatok: a törvényes képviselő lakcíme, telefonszáma, e-mailcíme
 • a táborozásban résztvevő gyermeknek a szerződés teljesítéshez szükséges személyes adatainak különleges kategóriái: egészségügyi adatok (a törvényes képviselő nyilatkozatának adatai a gyermek megfelelő egészségügyi állapotának igazolására, valamint ételérzékenység/gyógyszerérzékenység/ allergia adatok)
 • számlázási adatok: számlázási cím
 • kommunikációs adatok: a szerződéskötést megelőző, illetve a teljesítéssel kapcsolatos kiegészítő e-mailek, levelek tartalma.
A személyes adatok címzettje (azaz az, akivel a megadott személyes adatot közlik) az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó, az Adatkezelő által meghatározott célból és tartalommal adatfeldolgozást végző, alább részletesen meghatározott személyek/szervezetek (együttesen: Adatfeldolgozók).
Az Adatkezelő - illetve a vele szerződött Adatfeldolgozó az Adatkezelő által meghatározott célból és tartamban - a személyes adatokat csupán addig kezeli, ameddig arra a szerződéses kötelezettségek teljesítése, a szerződésből esetlegesen eredő igényérvényesítés, illetve az egyéb adatkezelési cél eléréséhez szükség van. Az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulás esetén az adatkezelés addig tart, amíg az arra jogosult személy hozzájárulását vissza nem vonja. A személyes adatok az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó nyilvántartásaiból törlésre kerülnek, ha az adatkezelés célja megszűnik, illetve azokra már nincs szükség.

Az adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés mindenkor az adatkezelésre vonatkozó alapelveknek úgymint
 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
 • célhoz kötöttség
 • adattakarékosság
 • pontosság
 • korlátozott tárolhatóság
 • integritás és bizalmas jelleg
elvének megfelelően történik.
Az adatkezelés jogalapjai
A jelen bekezdésben az Adatkezelő meghatározza azon jogalapokat, amelyek alapján a karate oktatással kapcsolatban személyes adatokat kezel:

Szerződés
a karate oktatásban résztvevő gyermek/felnőtt és a törvényes képviselője személyes adatainak kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b)].

Jogos érdek: a törvényes képviselő kapcsolattartási adatainak kezelése az Adatkezelő azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse a szerződő fél és az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolattartást a szerződés teljesítésének előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont)].

Jogi kötelezettség teljesítése: egyes személyes adatok kezelése (pl. a számlázással kapcsolatos adatok) jogszabályi (számviteli) kötelezettségek teljesítése miatt kötelező [GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pont].

Hozzájárulás: az Adatkezelő minden esetben kifejezett, előzetes hozzájárulást kér olyan adatok kezeléséhez, amelyeket konkrét marketing célokból (marketing tartalmú tájékoztatásokkal, hirdetésekkel, reklámokkal kapcsolatban) kezel [GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont].

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tevékenységéhez harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat, könyvelési, IT-, illetve OTP banki szolgáltatásokat vesz igénybe. Az Adatkezelőnek az egyes szolgáltatókkal létrejött szerződései alapján a személyes adatok meghatározott köre a szolgáltatás jellegéből kifolyóan ezen szolgáltatók részére adatkezelés céljából átadásra kerülhet, illetve hozzáférhetővé válik.
Az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatások és a szolgáltatók, akik az Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatban adatfeldolgozást végeznek:
 
Könyvelési szolgáltatások:
Cégnév: ...
Székhely: ...
Cégjegyzékszám: ...

IT szolgáltatások:
Cégnév: ...
Székhely: ...
Cégjegyzékszám: ...

Banki szolgáltatások:
Cégnév: OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: 01-10-041585  
 
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, illetve az adatfeldolgozóinál találhatók.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, vagy az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az általa működtetett adatkezelési rendszereket folyamatosan figyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen.

Adatkezeléshez kapcsolódóan az érintetteket megillető jogok
Akinek az adatait az Adatkezelő kezeli (azaz az érintett, 16. életévét be nem töltött gyermekre vonatkozón a törvényes képviselő) kérheti az Adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a nyilvántartott adatok helyesbítését és törlését (ún. „elfeledtetéshez való jog”), valamint az adatkezelés korlátozását (különösen, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezeléshez, vagy az adatkezelés jogellenes), és tiltakozhat meghatározott a személyes adatok kezelése ellen.
Az érintett jogosult továbbá arra, hogy panaszt tegyen az adatkezeléssel kapcsolatos felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogszabályi rendelkezéseket, és bírósághoz fordulhat a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal.
 
A felügyeleti hatóság, amelyhez a személyes adatok megsértése esetén jogorvoslati lehetőséggel, panasszal lehet fordulni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett ezen felül jogosult bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatos alapvető jogait. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik.

Jogszabályi háttér
Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban, mint alapvető jogforrásra az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletére – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, a Rendelet angol nyelvű, rövidített elnevezése (GDPR) szerint hivatkozik.  
Az adatkezeléssel kapcsolatos további alapvető jogszabályok:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos kérdések, észrevételek, kérelmek bejelentése az Adatkezelő részére
Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek, kérelmek közvetlenül a klima.zsuzsa@gmail.com  e-mailcímre küldhetők meg.
Az adatkezelési tájékoztató hatálya
A jelen adatkezelési tájékoztatás 2018. május 24-én került lezárásra.
Az AC-SINUS Harcművészeti Sportegyesület fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató módosítására, jogszabályi változás esetén annak kiegészítésére, pontosítására, és vállalja, hogy az esetleges változásokról mindenkor megfelelő időben, a weboldalon keresztül értesíti a címzetteket.
 
AC-SINUS Harcművészeti Sportegyesület